cs

— UFO —

UFO (z anglického Unidentified Flying Object = neidentifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování "létajících talířů/velkých zvláštních objektů". Britské ministerstvo obrany při výzkumu těchto jevů po roce 1996 používalo označení UAP (Unidentified Aerial Phenomena), protože označení UFO bylo již zprofanované.

Kromě několika pasáží z historických textů, které jsou interpretovány jako popis setkání člověka s UFO, vzrostl zájem veřejnosti o tyto jevy v období po 2. světové válce. Na vzniku ufologie však neměly podíl žádné vědecké objevy, jako například modelování vzniku života, pokusy o zachycení signálů cizích kosmických civilizací. Tento směr se zformoval spíše jako odraz politických problémů rozděleného světa po druhé světové válce. Zpočátku byly centrem hlášených pozorování především Spojené státy americké, postupně jsou však hlášena pozorování UFO prakticky ze všech oblastí Země. Do současnosti je ze zaznamenáno několik desítek tisíc hlášení o pozorování UFO.

Většina těchto pozorování (uvádí se okolo 90 - 97 %) má racionálně vysvětlitelný původ, existuje však řada pozorování, kde se nepodařilo příčinu hlášeného jevu určit. Z nejznámějších historických pozorování UFO lze uvést tyto:

UFO, Jakobsdal, Linköping, Švédsko

Novodobá éra UFO začala v roce 1947. Toho roku letěl americký obchodník Kenneth Arnold 24. června svým soukromým letadlem nedaleko hory Mount Rainier ve státě Washington. Nahlásil, že spatřil devět velmi jasných objektů letících neuvěřitelnou rychlostí před štítem hory Rainier směrem k blízké hoře Mount Adams. Jeho pozorování získalo vzápětí velký ohlas ve sdělovacích prostředcích. Arnold později o objektech řekl, že letěly jako talíře, když je hodíte nad vodu, že byly ploché jako pekáč na koláče, že měly tvar půlměsíce, vpředu oválného a vzadu vypuklého a že vypadaly jako velký plochý disk. Tento jeho popis přejatý místním deníkem vedl k lidovému označení neznámých létajících strojů jako létajících disků či létajících talířů.

Patrně nejdiskutovanější případ se odehrál 2. července 1947 poblíž města Roswellu v Novém Mexiku v USA. Na obloze byl tehdy pozorován předmět ve tvaru disku a místní farmář prý poté našel na svém pozemku vzdáleném asi 110 km od Roswellu trosky objektu neznámého původu. Oznámil svůj nález policii, která společně s armádou místo zabezpečila, trosky odvezla na neznámé místo a snažila se celou věc utajit před sdělovacími prostředky. Ještě dlouhá léta poté s v novinách objevovaly články, které přinášely výpovědi údajných svědků kteří se měli podílet na výzkumu vraku i mrtvé posádky létajícího talíře prováděném na letecké základně Wright Field v Daytonu. Událost se stala námětem několika knih i filmové předlohy, avšak americká armáda dodnes celou záležitost kategoricky popírá a prohlašuje ji za výmysl novinářů.

8. července 1947 vydala armáda tiskové prohlášení, že se jednalo o katastrofu létajícího talíře, druhý den prohlášení odvolala a prohlásila událost za pád meteorologického balónu, v roce 1994 vydala rozsáhlou zprávu, která předmět prohlásila za americký špionážní balón z projektu Mogul. Událost měla (postupně) dvě přirozená (oba balóny) a dvě spekulativní vysvětlení (létající talíř a mezi lety 1947 a 1994 utajovaná letecká zbraň, i když ne toho typu o kterém toto vysvětlení obvykle mluví).

Tvrdí se, že americký astronaut Frank Borman vyfotografoval neznámý předmět, který sledoval jejich kosmickou loď Gemini 7 v roce 1965.

V roce 1990 byla především v Belgii a Francii hlášena rozsáhlá řada nočních pozorování trojúhelníkových létajících předmětů se se světly v rozích. Představitelé belgické armády přitom důrazně popřeli, že by mohlo jít o zkoušky nového typu letadla. Tato tzv. "Belgická UFO" byla posléze pozorována i na jiných místech, v České republice to bylo například v roce 2005 v Kladně nebo Otrokovicích.

V Československu došlo údajně k největšímu kontaktu s UFO 12. července 1987 na Vranovské přehradě, kde vrtulník československé armády pronásledoval stříbrný předmět doutníkového tvaru o velikosti 10 - 15 m. Všechny zprávy o tomto incidentu pocházejí pouze z ústního podání účastníků incidentu a oficiálně nebyly nikdy potvrzeny. K podobnému incidentu prý došlo i 6. července 1983 v Polsku, kdy nad mořem ve vzdálenosti asi 50 km od pobřeží pozorovala posádka polského vojenského letadla tmavý válcovitý předmět o délce asi 6 m a průměru přibližně 2 metry.

V květnu roku 2016 americký prezident Barack Obama slíbil zveřejnění přísně tajných informací americké armády o fenoménu UFO. Podle experta na danou problematiku Stephena Basseta se bude jednat o průkopnické prohlášení, které zásadně změní pohled na tento záhadný jev, který byl poprvé výrazně zaznamenán krátce po II. světové válce. Podobné prohlášení rovněž pronesla prezidentská kandidátka Hillary Clintonová. Podle kritiků se pouze jednalo o promyšlenou reklamu na demokratického kandidáta v kontextu prezidentských voleb v listopadu roku 2016.

Neidentifikované létající objekty se obecně třídí do několika skupin.

Dělení podle tvaru:

 • UFO diskovitého, oválného nebo talířovitého tvaru (Létající talíře)
 • UFO trojúhelníkového tvaru (Černé trojúhelníky)
 • UFO podlouhlého válcovitého tvaru (Doutníkové UFO)
 • UFO jiných tvarů (bumerangový, sférický, diamantový, srpovitý, vejčitý, kulový, foo fighter a další)

Doktor J. Allen Hynek vytvořil moderní systém kategorizace UFO (řazení do skupin) podle podmínek během jeho pozorování. [7] Za první rozřazovací kritérium považoval vzdálenost od neidentifikovaného předmětu. Pokud je větší než 500 stop (cca 150 metrů) dělí se UFO do těchto tří kategorií:

 • Noční světla (Nocturnal Lights, NL): podivné světelné jevy viděné v noci
 • Denní disky (Daylight Discs, DD): kovové nebo jiné zdánlivě pevné a kompaktní disky viděné za denního světla
 • Radarové/vizuální případy (Radar/Visual Cases, RV): zaznamenané radarem i očitými svědky

V případě, že se svědek octne ve vzdálenosti menší než 500 stop (150 metrů), spadá podle Hynka svědectví do kategorie blízké setkání (Close Encounter, CE):

 • Blízké setkání prvního druhu (CE1; CE-I): svědectví UFO, které nezanechalo žádné stopy
 • Blízké setkání druhého druhu (CE2; CE-II): svědectví UFO, které zanechalo stopy nebo bylo zaznamenáno na radaru
 • Blízké setkání třetího druhu (CE3; CE-III): svědectví UFO a jeho posádky
 • Blízké setkání čtvrtého druhu (CE4; CE-IV)): Případy, kdy byli do UFO uneseni lidé

UFO nerozdělujeme podle původu, protože jejich původ je neznámý. Můžeme je však obecně podle Nosretiho dělit do šesti tříd podle původu předpokládaného. (Musíme si však uvědomit, že pokud nějaké UFO dokážeme jednoznačně podle původu zařadit, tím automaticky ve většině případů jevem zvaným UFO být přestává. Určení podle tohoto dělení je třeba vždy vázat na určitého pozorovatele/hodnotitele či jejich skupinu a je třeba si uvědomovat subjektivní hodnotu takového zařazení.)

 • Třída A (tzv. hlavní třída): UFO vzniklé zcela nebo částečně působením dosud neznámých nebo nedostatečně vysvětlených přírodních sil a zákonů
 • Třída B: UFO vzniklé kombinací známých přírodních sil a vysvětlitelné kombinací známých přírodních zákonů
 • Třída C: UFO mimozemského inteligentního původu
 • Třída D: UFO pozemského inteligentního původu (lidská civilizace, nelidská civilizace, paralelní lidská civilizace, lidská pozemská civilizace z jiného času, časoprostoru - např. vyššího, paralelního prostoru)
 • Třída E: UFO relativně nemateriálního původu (paranormální, psychotronický, duchovní jev)
 • Třída X: Pozorovatel/zapisovatel si netroufá určit ani přibližně žádnou z předcházejících tříd.

UFO inteligentního původu můžeme dále dělit na

 • technického charakteru (tech.)
 • energoinformačního (psychotronického) charakteru (EI)
 • relativně materiálního charakteru (RM)
 • relativně nemateriálního charakteru (např. projekce UFO z vyššího prostoru; RNM)
 • časově, prostorově, resp. časoprostorově přítomného charakteru (TSP)
 • průnik či průmět z jiného času, prostoru (např. paralelního prostoru) resp. vyššího (časo)prostoru (OTS)
 • armádního či špionážního charakteru (army, spy)
 • civilního charakteru (civil.)

UFO technického charakteru může být řízeno

 • živou posádkou lidské nebo srovnatelné pozemské nebo srovnatelné mimozemské inteligence (do této kategorie patří i psychotronické řízení, pokud je ovládající subjekt na palubě)
 • posádkou zvířecí nebo nižších organizmů
 • dálkově technickými prostředky
 • dálkově psychotronickými prostředky (paranormálně, z imformačního hyperprostoru aj.)
 • automaticky, kyberneticky, např. pomocí elektronických systémů
 • biokyberneticky, resp. umělými biologickými systémy
 • kombinovanou technikou

V lidovém povědomí termín UFO splývá s létajícími technickými prostředky mimozemských inteligentních bytostí, tedy hovorově s tzv. "létajícími talíři"

Vzhledem k mimořádnému zájmu sdělovacích prostředků byly vládami všech zainteresovaných států (především USA) ustanoveny různé komise a výbory které měly vnést jasno do otázky původu nevysvětlených fenoménů UFO.

Patrně největším z těchto projektů byl Projekt Blue Book, který pod patronací a finančního zabezpečení vlády USA v letech 1952 - 1970 prozkoumal více než 10 000 hlášení o výskytu UFO na území USA. Výsledkem této velmi obsáhlé odborné studie bylo konstatování, že ve více než 90 % případů lze hlášená pozorování zcela racionálně vysvětlit přírodními jevy a úkazy. Přesto však zbývá přibližně 3 % hlášení, pro která nebylo uspokojivé vysvětlení nalezeno a zůstávají dodnes záhadou.

V 90. letech byla provedena ve Francii rozsáhlá studie pracovní skupiny COMETA, která analyzovala data sbíraná již od 50. letech po současnost. Výsledkem bylo, že v roce 1999 byla vydána Zpráva COMETA. Zpráva konstatovala, že přibližně 5% ze studovaných UFO případů, byly naprosto nevysvětlitelné. Jako nejlepším vysvětlením pro tyto případy byla zvolena mimozemská hypotéza.

Podrobnější informace naleznete v článku Zpráva COMETA.

Podle některých amerických UFOlogů publikujících na konci 20. století (a údajně i podle některých představitelů americké administrativy a některých tajných zpráv) je možné drtivou většinu tzv. pravých a "přirozeně nevysvětlitelných" UFO připsat na vrub tzv. extrémofilům. Tedy příslušníkům hypotetické paralelní pozemské civilizace. Tedy jakýmsi domácím cizincům, skoromimozemšťanům z hlubin Země.

Podle zatím neověřené zprávy bulharská jasnovidka Vanga tvrdila, že některé UFO jsou technickými prostředky lidí (tedy pozemšťanů) z budoucnosti. Podle ověřené zprávy tvrdila, že se lidstvo dočká "oficiální návštěvy" mimozemšťanů. (Krasimira Stojanová: Vanga - slepá jasnovidka)

Australský astrofyzik Stephen Hughes je přesvědčen, že většina pozorování UFO nemá žádnou spojitost s mimozemšťany. Na základě své studie tvrdí, že za jevy stojí kulové blesky a další atmosférické úkazy. Jako důkaz předkládá veřejnosti rozbor zajímavé události, k níž došlo v roce 2006 nedaleko Brisbane. Tehdy bylo spatřeno velké množství meteoritů a ve stejný čas uviděli také očití svědkové nad nedalekým pohořím zářivý zelený objekt. Vědec se domnívá, že tajemný objekt byl ve skutečnosti kulový blesk, a to, že se neočekávaně objevil, souvisí s pádem meteoritů. Meteority, které při pádu ionizují vzduch, mohou způsobit elektrické spojení mezi vrchní atmosférou a zemským povrchem a zajistí dostatek energie pro vznik kulového blesku. (Spirit 3/2011)

Kruhy v obilí

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.

Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s kruhy v obilí již minimálně od 17. století. Systematický zájem a pokusy o vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20. století, kdy v celém světě vznikly stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.

Ze záznamů vyplývá, že pozorované jevy se postupně stávají více a více složitými. Zpočátku byly zaznamenávány především útvary ve tvaru kruhu nebo elipsy, často jako systém soustředných nebo vzájemně se dotýkajících kružnic. V poslední době se však objevují snímky velmi komplikovaných obrazců, kde jsou kombinovány kruhy se čtverci, obdélníky trojúhelníky a mezikružími.

Společným rysem všech pozorovaných agrosymbolů je fakt, že jsou tvořeny polehlými plochami zemědělských kulturních rostlin, které jsou ohnuty těsně nad zemí, nejsou zpřelámány a po jistém období jsou obvykle rostliny schopny dalšího růstu. Základní plodinou s výskytem agrosymbolů je obilí, jsou však hlášeny a dokumentovány kruhy vzniklé v kukuřici, vojtěšce, řepce nebo tabáku. Otázkou zůstává, zda do této kapitoly patří i obrazce pozorované v ledu, sněhu, na písku nebo i asfaltu.

Velká řada objevených obrazců byla poměrně pečlivě zkoumána z řady různých aspektů. Obvykle se průzkumníci zaměřili na:

 • Způsob položení rostlin - ten se pokládá za základní faktor pro rozlišení mezi obrazcem způsobeným člověkem (rostliny jsou zpřelámány a často leží chaoticky) nebo je způsoben neznámým faktorem (rostliny jsou pouze těsně nad zemí ohnuty a leží pravidelně vedle sebe jako by byly pečlivě urovnány, po několika dnech jsou schopny dalšího růstu).
 • Chemické složení půdy - obvykle byly odebrány vzorky ze zasažené plochy a současně z vedlejší nezasažené plochy. Prakticky v žádném případě nebyly nalezeny výrazné rozdíly v obsahu anorganických prvků nebo zkoumaných organických látek.
 • Radioaktivita - měření vyzařovaného radioaktivního záření v oblasti uvnitř a vně zasažené plochy nebyly zaznamenány rozdíly.
 • Magnetické jevy - uvádí se, že v některých případech byly zaznamenány anomální magnetické jevy a v několika případech hlásili průzkumníci netypické chováni střelky kompasu jako otáčení kolem osy nebo kmitání.
 • Psychické projevy - jsou zřejmě nejmarkantnějším hlášeným projevem u tzv. "pravých" kruhů, tedy obrazců údajně nezpůsobených činností člověka. Řada senzitivních osob hlásí v oblasti při vstupu do obrazce neobvyklé fyziologické projevy jako návaly slabosti, motání a bolesti hlavy, nesoustředěnost, zrychlený srdeční tep nebo náběh na omdlení. Nedostatkem těchto hlášení je fakt, že jde čistě o subjektivní pocity, které nelze nijak kvantifikovat
 • Psychotronické projevy - ve velké většině případů "pravých kruhů" ohlašuje přivolaný senzibil netypické vlastnosti prostředí a při měření nachází odlišné chování virgule, magického kyvadla a dalších měřicích prostředků ve srovnání s okolní nezasaženou krajinou.

Obrazce vytvořené člověkem

Určitá část zaznamenaných obrazců byla nepochybně vytvořena člověkem. V některých případech se autoři kruhu sami veřejně přihlásili, někdy byli dodatečně odhaleni policií nebo skupinami, zabývajícími se touto problematikou. Jako důvody pro toto jednání se uvádí:

 • Recese
 • Snaha prokázat hloupost pokusů o jiné, než přirozené vysvětlení původu obrazců
 • Zabavit se
 • Finanční zisk (natáčení televizními štáby na vlastním pozemku, fotografie v novinách, placená reklama, natáčení sci-fi atp.)
 • Snaha o vlastní zviditelnění
 • Duševní porucha

Společným znakem, který velmi často spolehlivě umožní identifikaci těchto lidských výtvorů je použití nějakého mechanického prostředku, který způsobí polehnutí plodin. Někdy je část nebo většina polehlých stébel rostlin zlomena nebo jinak mechanicky poškozena. Při zvláště amatérské práci je pak oblasti kruhu možno objevit čerstvé lidské stopy nebo i vystopovat cestu, kterou se tvůrci kruhu k místu své činnosti dostávali. Tvůrci se ale téměř vždy snaží dosáhnout toho, aby bylo jejich dílo označeno proutkaři jako pravé a snaží se aby zlomených stébel bylo co nejméně a aby jejich ornament byl co nejpřesvědčivější. V praxi je však obvykle již při prvotním průzkumu obrazce nutno počítat s tím, že se v okolí agrosymbolu pohybovaly desítky osob, které jej ze zvědavosti navštívili ihned po jeho objevu a nečekaly až na příjezd specializovaného týmu expertů.

Zvyšování složitost zaznamenávaných úkazů může být také důkazem o významném podílu lidského faktoru na vzniku kruhů. Zatímco v počátečním stádiu stačilo vyrobit jednoduchý kruhový útvar, dnes vznikají složité konstrukce na bázi fraktálů, které ukazují na zvýšenou náročnost tvůrců obrazců na vlastní práci.

Postup výroby

Kruhy se podle jejich tvůrců vyrábějí následujícím způsobem:

 • Na pole, kde má být kruh vyroben, se jeho tvůrci dostaví vybaveni různě dlouhými prkny, provazy, tyčemi a pásmem na měření.
 • Počasí se volí tak, aby bylo obilí vlhké - nedojde tak ke zlomení stébel
 • Pro příchod se volí stopy od traktoru nebo místa, kde je půda ztvrdlá a boty nezanechají otisky. Případně tvůrci využijí speciální obuv (např. připomínající sněžnice).
 • Samotné kruhy jsou vyráběny pomocí prken, na nichž kráčí člověk podobně, jako by na lyžích kráčel bokem do svahu. Prkna se ovládají i pomocí provazů. Obilí je pak rovnoměrně polehlé a prkna rozloží váhu tak, že klasy nejsou poškozené. Polehlé obilí také zajistí, že na půdě nezůstanou otisky bot ani prken.

Vyměření může být provedeno následujícími způsoby:

 • Vzdálenost u prostých kruhů se odměřuje provazem či položením jednoho konce prkna do středu budoucího kruhu, větší obrazce se vyměřují pomocí několika lidí.
 • Po osetí pole se vyměření důležité body budoucího komplikovaného agrosymbolu a vyznačí kolíky. Tyto kolíky rychle překryje rostoucí obilí. Podle kolíků se později vytvoří agrosymbol a kolíky se odstraní.
 • K vyměření se při vytváření velkého obrazce využije navigace GPS. Vzrůst komplikovanosti agrosymbolů by pak bylo možné vysvětlit zvýšením přesnosti a dostupnosti příručních GPS navigací.

Atmosférické jevy

V případě některých velmi jednoduchých plošných útvarů lze akceptovat i vysvětlení vzniku kruhů působením atmosférických dějů. Uvažujeme přitom o působení lokálních menších vzdušných vírů, které jsou analogy tornád a v místě svého působení způsobí polehnutí vegetace ve tvaru kruhu. Výskyt těchto jevů i na našem území byl v minulosti mnohokrát dokumentován.

Podobně může například působit i pokus o přistání vrtulníku, kde pohyb vzduch vyvolaný rotorem vede ke vzniku vzdušného víru lokálního významu.

Vlastnosti půdního podloží a biologické vlivy

Poměrně často jsou hlášeny jevy anomálního růstu vegetace v určité lokalitě, kdy lze poměrně velmi snadno odlišit oblasti, v nichž mají zemědělské rostliny výrazně odlišné vlastnosti (velikost, zbarvení...) od okolí. Obvykle se přitom jedná o předchozí lidský zásah do terénu - základy starých budov, trasy ropovodů a inženýrských sítí, hnojení, pohřebiště. Zároveň se zde prakticky nikdy nejedné o úzce lokalizovanou oblast s polehnutím vzrostlé vegetace.

Spekuluje se také o tom, že přítomnost spór některých druhů škodlivých hub v omezené lokalitě by mohla vyvolat místní úhyn rostlin v určité omezené oblasti. Uvedená teorie však nevysvětluje pouhou poléhavost vegetace s možností dalšího růstu rostlin.

Energetický vliv sil planety Země

Jako nejpřijatelnější vysvětlení uváděných jevů, které neleží v oblasti klasických fyzikálně-chemických projevů hmoty, se jeví často opakované tvrzení, že vznik agrosymbolů je pokusem o komunikaci naší planety s lidmi jako nejmocnějším fyzikálním projevem na Zemském povrchu. Bylo činěno mnoho pokusů o převedení řeči agrosymbolů do smysluplného jazyka včetně zapojení výkonné počítačové techniky, doposud však bezvýsledně. Je přitom třeba vzít v úvahu, že doposud chybí striktní oddělení agrosymbolů vzniklých jako důsledek recesistické činnosti několika skupin od reálně vzniklých symbolů.

UFO a mimozemšťané

Stejně jako v předchozím bodu je možno uvažovat o možnosti, že se s námi mimozemská civilizace snaží komunikovat pomocí vzniku obrazců ve vegetaci.

Světelné koule

Další teorií je, že kruhy v obilí jsou vytvářeny světelnými koulemi neznámého původu. Tyto světelné koule byly údajně pozorovány náhodnými lidmi, vyfotografovány a filmovány; fotografický a filmový "záznam" byl však vytvořen počítačovou animací.

Elektromagnetické záření

Americký biofyzik William Levengood došel k závěru, že rostliny obilí uvnitř kruhu mají mnohem delší kolínka nežli mimo ně. Experimentálním zkoumáním zjistil, že velikost kolínek je ovlivněna elektromagnetickým zářením. Biologové to vysvětlují růstem v kolínkách při snaze o znovunapřímení polehlých stébel.

Nový způsob přenosu energie

Podle některých zdrojů existuje v současné době možnost přenosu energie pomocí nových technologií, jejichž použití by mohlo vyvolat vznik pozorovaných agrosymbolů. Uvedená teorie patří do skupiny konspirační teorie, která předpokládá, že současné vlády vyspělých států disponují informacemi, které by mohly posunout současný technologický stav průmyslu, ale raději tyto informace zatajují s ohledem na stabilitu ekonomiky celé planety.