cs

— Apokalyptičtí jezdci —

Čtyři jezdci na koních, o nichž se zmiňuje kniha Zjevení svatého Jana. 

 • Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
 • A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
 • Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
 • A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
 • Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
 • A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
 • A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
 • A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
 • Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.
 • 10 A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"
 • 11 Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni.
 • 12 A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
 • 13 a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
 • 14 nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
 • 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
 • 16 a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!"
 • 17 Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

Obecně se předpokládá, že dalšími jezdci jsou Válka, Hlad a Mor (Nákaza).

O smrti jsme psali zde.

Apokalypsa a číslo 666

Nový zákon je ukončen knihou Zjevení Janovo.
Nalezneme zde proroctví o konci světa, jak tvrdí mnozí vykladači Písma?
Umísťuje Janovo proroctví konec světa právě do našich dnů?
Stovky let mají lidé spojenu číslovku 666 se symbolem zla, apokalyptickou šelmou či antikristem. Nemá však tato číslice spojitost se zničujícími lidskými vynálezy?

Různé výklady

Řecké slovo Apocalypsis znamená zjevení či odhalení. Dnes je však chápáno jako synonymum pohromy, katastrofy či konce světa. Druhotný význam vzešel z knihy Zjevení Janovo. Tato poslední kniha křesťanské Bible bývá označována také jako Janova apokalypsa či jednoduše Apokalypsa.Je jediným prorockým textem Nového zákona. Mnozí věří, že z knihy lze vyčíst boží plán osudu lidstva, tedy skončení našeho věku a nástup nové éry - Tisíciletého království, počátek Věčnosti.

Zjevení Janovo velice sugestivně líčí otevírání pečetí osudu lidstva, troubení nebeských polnic, tmu, žár slunce, čtyři apokalyptické jezdce, draka, zkázonosnou šelmu nesoucí znamení 666, zapečetěný svitek lidské historie i poslední bitvu u Armagedonu. Tyto vize již dva tisíce let inspirují i děsí zároveň. Jan prý přesně předpověděl římskou válku proti Židům a zboření jejich chrámu. Někteří však v knize vyčetli sled mnohem vzdálenějších předpovědí, které se prý naplňují až v těchto dnech. V Janových apokalyptických obrazech nalézají události charakteristické právě pro naši dobu: globální změny počasí, havárie atomové elektrárny v Černobylu, šíření nemocí, elektronizace či boje na Blízkém východě a vědecké pokusy v CERN.
Jezdci apokalypsy

Zjevení Janovo vyvolává celou řadu různých výkladů. Apokalyptici věří, že kniha obsahuje proroctví o konci světa. Podle préteristů (Preterists) bylo Zjevení napsáno před rokem 66 n.l. a předpovídá události 2. poloviny 1. stol. Jan prý přesně předpověděl římskou válku proti Židům. Futuristé (Futurists) vidí v Janových vizích události, které nastanou až ke konci světa někdy v budoucnu. Historizují apokalyptici (Historicists) hledají paralely mezi Zjevením a konkrétními historickými událostmi od 1. století až do druhého příchodu Mesiáše, jehož příchod je však neustále posunován.
Jiná řada badatelů chápe Zjevení Janovo jako nadčasové umělecké či spirituální dílo plné imaginace, symbolů a popisů duchovních pravd, aniž by vyvozovali skutečný příchod apokalypsy. Janova zjevení je třeba podle nich brát ne doslovně ale obrazně.

Lidé již předpověděli na základě Janova zjevení stovky termínů konce našeho věku. Poslední bitva mezi dobrem a zlem však byla vždy odložena. Jen na internetu dnes nalezneme tisíce článků předpovídajících na základě Janova proroctví konec světa. Na druhé straně by řada racionálně uvažujících křesťanů nejraději Janovo Zjevení z Bible zcela vypustila.

Jak tedy porozumět Janově apokalypse? Předpovídá kniha události, které se mají stát až v naší současnosti, vzdálené téměř dva tisíce let od sepsání vizí? Pro lepší porozumění smyslu proroctví je nutné vědět více o jejich autorovi, jeho cíli a dobovém pozadí vzniku textů.

Doba a okolnosti vzniku Zjevení

Sám autor v knize uvádí, že se jmenuje Jan. Podle křesťanské tradice se jedná o apoštola Jana, autora čtvrtého evangelia. Biblisté dnes tuto domněnku odmítají. Z textu knihy je patrné, že autor nebyl apoštolem a neznal osobně Ježíše. Výsledky analýzy textů Janova evangelia a Zjevení Janova ukázaly, že jsou dílem různých autorů.

Název knihy Zjevení Janovo pochází ze slova apokalypsis (= zjevení, poučení).

Podle odborníků byl autor Zjevení významnou postavou ranného křesťanství v římské provincii Malá Asie (dnešní Turecko). Kniha začíná sedmi dopisy adresovanými křesťanským komunitám v sedmi městech provincie (Efez, Smyrna, Pergam, Thyatiry, Sardy, Filadelfia a Laodikea). Jan zřejmě pocházel z židovského prostředí Palestiny a Sýrie a samozřejmě znal dobře Hebrejskou Bibli.
Obr. Mapa provincií římské říše po roce 135. Zvýrazněna je oblast, sedmi měst, kam byly určeny Janovy dopisy.

Jan nám sděluje, že texty píše na ostrově Patmos v Egejském moři. Zde byl podle křesťanské tradice vězněn Římem. Nejspíš však nebyl vězněm ale exulantem. Je také možné, že na ostrov sám dobrovolně odešel kázat. Proto mohl psát či diktovat a papyry pak odeslat křesťanské komunitě.
Texty vznikaly pravděpodobně na konci vlády císaře Domiciána ( 81-96 n.l.). Odborníci zařazují nejčastěji dobu sepsání dopisů mezi roky 92 až 96 n.l. Soubor textů sloužil zřejmě jako okružní dopis. Křesťané se k Janově apokalypse stavěli rozporuplně. Někteří ji uznávali, jiní zavrhovali. Již ve 4. století řada čelných představitelů církve nesouhlasila se zařazením knihy do novozákonního kánonu.

Janův hněv je tradičně chápán jako reakce na římskou persekuci ranných křesťanů. Nemáme však žádné správy o tom, že by křesťané v Malé Asii byli v té době pronásledováni. Osten autorovy kritiky tedy musí mířit spíše do vlastních řad. V prvém století začali lidé uctívat římské císaře jako bohy. To bylo pro křesťany rouháním. Uctívání císařova kultu byl podle odborníků tím hlavním důvodem, proč Jan napsal svou knihu. Zjevení Janovo mohlo být polemikou vůči zbožštění císařů a varováním křesťanů v Malé Asii s cílem posilovat jejich víru a ukazovat, že Bůh nakonec zvítězí nad ďáblem a křesťanská víra bude odměněna. Takto mnozí vysvětlují Janovy apokalyptické vize.
Tento materialistický výklad má však mnoho slabin. Zcela převrací příčinu a následek. Jan měl být znepokojen uctíváním římských božstev a císařů a sepsal proto svou knihu jako varování? Jeho vize tedy byly falešné? Vše si vymyslel aby zaobalil svá varování do apokalyptických obrazů? Nebo snad byla nějaká nebeská bytost znepokojena situací v Malé Asii a seslala na Jana vize, které popsal ve svém díle? Proč však tolik různých obrazů, vrstev, dějových linií a mnohoznačných symbolů? Vždyť varování před modloslužebnictvím by bylo možné vyjádřit v jediné kapitole, jediném dopise.
Domníváme se, že Jan byl skutečný vizionář nebo zapsal vidění jiného vizionáře. Hned v úvodu Zjevení Janova je zdůrazněno, že se jedná o Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. (Zjevení 1:1 CEP).
Bohatý obsah vizí ukazuje na to, že se stěží mají týkat jen problémů několika křesťanských obcí období 1. století n.l. Jan obdržel řadu vidění, kterým se pak snažil porozumět, vysvětlit jejich smysl a literárně je zpracovat. Měl přirozenou tendenci chápat většinu sděleného v kontextu své doby a takto své dílo vyhotovit. Některé odstavce tedy lze spojit s místními událostmi v Janově době, jiné však přesahují do mnohem větších rozměrů.


Sedmihlavá šelma

CEPZjevení Janovo 17:3-11

Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích...
Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl: "Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů: pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.

Sedmihlavá šelma s nevěstkou mohly symbolizovat římskou říši s jejím císařem a hlavním městem Římem. Řím byl známý jako město sedmi pahorků. Do Janovy doby vládlo Římu sedm císařů. Pět jich podle Jana padlo: Augustus, Tiberius, Gaius (Caligula), Claudius a Nero. Šestým, který kraluje, je Vespasián. Sedmý, který ještě nepřišel, je Titus, vládnoucí pouhé dva roky (79 - 81 n.l.). Jeho nástupce Domicián (81 - 96 n.l.) je pak onou šelmou, osmým králem.
Jan pochopil část svých vizí jako varování před konkrétními událostmi v římské říši a antedatoval svůj text do období Vespasiánovy vlády (69 - 79 n.l.). Prorokuje, že až přijde sedmý král (Titus), bude vládnout jen nakrátko. A pak nastane čas dravé šelmy která byla a není, a zase bude. To zní jako hádanka. V šelmě, která byla a nenírespektive v osmém králi, který je jeden z předchozích sedmi králů, však můžeme jednoznačně identifikovat římského císaře Domiciána. Mnozí v něm spatřovali znovu přicházejícího Nerona. S Domiciánem začala opět doba kruté vlády, tolik připomínající Neronovu éru.
Mnoho odborníků se shoduje v tom, že Apokalypsa byla napsána ke konci vlády Domiciána. Verše Zj 17 by se tedy za proroctví pouze vydávaly. Jan "předpověděl" historické události až poté, kdy k nim došlo. Pouze je mistrně protkal prorockou symbolikou podobně, jak je tomu například v knize Danielově. Jan "předpovídá" Domiciánovu vládu jako někoho, kdo byl (v osobě císaře Nerona), není (text je antedatován do doby Vespasiána) a bude (Domicián, Nero redivivus). Domicián jako nový Nero je onou šelmou i osmým králem, který je i jedním z těch sedmipředchozích (Nero).

Jiné verše Apokalypsy lze však jen stěží ztotožnit s událostmi odehrávajícími se v římské říši prvého století n.l. Jejich symbolika je nadčasová a může ukazovat až do našich dní.

666 - číslo šelmy

Ve třinácté kapitole nalezneme varování před šelmou, jejíž číslo je 666.

Třináctá kapitola Zjevení popisuje dvě šelmy. První šelma vystupuje z moře. Drak (Satan) jí dal sílu i trůn i velikou moc. Její popis (deset rohů s korunami a sedm hlav) ji snad může spojovat s postavami, které hrály důležitou roli v císařském kultu římské říše. Jedna z hlav byla poraněna ale zhojena - může se jednat o odkaz na císaře Nerona, který roku 68 spáchal sebevraždu. Podle legendy však nezemřel a byl očekáván jeho návrat v čele vojsk. Text by byl varováním před uznáním moci totalitní římské říše a uctíváním císařů jako bohů. Šelma měla mít moc po dobu 42 měsíců.
Ve druhé části kapitoly se vyskytuje druhá šelma, vystupující ze země. Měla dva rohy jako beránek ale mluvila jako drak. Sloužila zejména první šelmě, činila pro ni znamení, nutila stavět sochu prvé šelmě a do sochy pak vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

NKB Zjevení Janovo 13:16-18

A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest.
Druhá šelma působila tak, aby všichni museli nosit znamení nebo jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Číslo šelmy, číslo jejího jména, bylo šest set šedesát šest - 666.
Jak tomu lze rozumět? Podle préteristů označovala druhá šelma ty, kteří sloužili císařskému kultu a nutili ostatní, aby uctívali císařovy sochy. Číslo pak bylo symbolicky spojeno s určitou osobností prvého století n.l., např. císaře Nerona. V jeho pohebrejštěném jménu Neron Kesar ( נרון קסר) tvoří konsonanty dohromady číslo 666. Pokud se od jména oddělí koncové ן, číselná hodnota jména je 616. A v některých starších verzích Apokalypsy je skutečně místo 666 uvedeno 616.

V Římské říši prvého století však nemáme informace o tom, že by lidé byli nuceni nosit nějaké znamení aby mohli kupovat či prodávat. Zato v dnešní době se stále více hovoří o zavedení povinného elektronického obchodování, kde člověk bez elektronické karty či čipu nic nekoupí ani neprodá. A již dnes je téměř na každém zboží nálepka s čárovým kódem, kde nejběžnější kód EAN-13 je prý navržen s vnitřní symbolikou čísla 666. Také nejužívanější internetová zkratka WWW v sobě nese symboliku 666 - hebrejské písmeno ו, wáw, má číselnou hodnotu 6.

Číslo 666 je spojováno i s mnoha dalšími jmény či osobnostmi včetně papeže, Hitlera či Billa Gatese. Nevíme stále jistě, na koho nebo na co znamení bestie resp. číslo 666 ukazuje. Dnes je užíváno satanisty a považováno za znamení antikrista či konce světa. Je však jasné, že varuje před nějakým nebezpečím pro člověka.

Zasvěcenci vždy tvrdili, že číslo 666 v Janově apokalypse má spojitost s bránami do jiných světů a jde o varování před nebezpečím při pokusech o jejich otevření. To však nedávalo smysl. Vždyť sám Jan psal, že je to číslo člověka, číslo jména šelmy. Není tou šelmou však nějaké nebezpečí, které nám hrozí při novodobých vědeckých pokusech? Nejsou tou šelmou organizace či mocnosti, které dnes vynakládají miliardy na pokusy proniknout do jiné dimenze? Stále častěji se objevují informace o tom, že k podobným pokusům dochází v laboratořích CERN.

Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. Z původních 12 signatářů vzrostl počet členských zemí na 20. Evropská laboratoř pro fyziku částic je nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. Používán je zde Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider - LHC) - největší urychlovač částic na světě. Je umístěn v podzemí na území mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem ve Švýcarsku. Stávající LHC má obvod 27 km a jeho tvar připomíná na sobě položené tři šestky (či devítky). CERN hodlá postavit podzemní prstencový tunel o obvodové délce 80 až 100 km pro další urychlovač částic (FCC) s desetinásobně větším výkonem. Právě nyní se začíná pracovat na studii proveditelnosti. Zajímavé je, že CERN ve svém logu nese tři šestky. 

Evropský LHC, největší urychlovač částic na světě, byl v březnu 2013 na dva roky odstaven. V roce 2015 začal být opět provozován s maximálními výkony (až 13 TeV). Vědci si od opětovného spuštění zařízení (za deset miliard eur) slibují pozorování "mimořádných jevů". Někteří vědci však nejsou tak lehkovážní a vyjádřili znepokojení, že LHC může způsobit katastrofu, která by mohla zničit Zemi.

Existuje předpověď, že při provozování LHC či budoucího FCC v režimu nejvyšších energií dojde k interakci s tektonickými zemskými deskami. Již dnes jejich vzájemné tření při mikro-posuvech vyvolává tajemné zvuky - brumy. Při vzniku vysokých energií v urychlovači může dojít k mírnému posunu a nadzvednutí jedné z litosférických desek. Ta vyzdvihne obrovské masy mořské vody které zaplaví část kontinentu. Ten, se pod vahou vody nalomí a na povrchu dojde k masivnímu výronu zemního plynu. Oheň a voda dokonají dílo zkázy aby nakonec velká část kontinentu zmizela pod hladinou moře. Tak zní jedno z varování dneška. Podle některých zdrojů v CERN probíhají pokusy otevřít dveře do jiných dimenzí. Bývalý ředitel CERN doktor Sergio Bertolucci údajně prohlásil: "Zpoza dveří by mohlo něco přijít nebo bychom mohli něco poslat skrze ně."

Varuje nás 13. kapitola Janovy apokalypsy i před pokusy ve švýcarském CERN, které se stávají právě nyní velkou hrozbou našemu světu? 

zdroj